CHAROENRUT KARNTAW

ติดโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงานช่วยโลก

ใช้งาน Solar Rooftop เพื่อนำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทน เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเจริญรัตน์ การทอ ตระหนักได้ถึง ปัญหาที่เพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) และวิกฤตปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (Climate Change) ทำให้บริษัทเล็กๆอย่างเรา ต้องการจะเริ่มก้าวเล็กๆ ที่จะช่วยโลกโดยการใช้พลังงานสะอาด เช่นพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา เพื่อลดการใช้พลังงานของโรงงาน โดยทางบริษัทได้ติด Solar Rooftop เพื่อนำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายการซื้อไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินประมาณ 120,000 บาทต่อเดือน รวมถึงเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูป การนำไปใช้งาน ตลอดจนการจัดการของเสียของพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าอีกด้วย

We’re transforming to make positive impacts on the world.
Even the smallest actions can have far reaching impacts.

X